ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Επιθυμώ να συμμετέχω στα διαδικτυακά προγράμματα του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς και συναινώ στα ακόλουθα:

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Κατανοώ και συμφωνώ ότι με τη συμμετοχή μου δεσμεύομαι από τον κανονισμό που ακολουθεί.

Α. H δήλωση συμμετοχής μου στα διαδικτυακά ομαδικά προγράμματα γίνεται αποκλειστικά από ενεργά μέλη του Δαΐς άνω των 18 ετών.

Β. Η συμμετοχή μου σε 12 διαδικτυακά προγράμματα ισοδυναμεί με 1 μήνα συνδρομής (ανεξαρτήτως τύπου Pool, White, Member ή Blue) από την επιτόπια παρουσία μου στο αθλητικό κέντρο.

Γ. Η συμμετοχή μου στα διαδικτυακά μαθήματα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μέθοδο booking (κράτηση θέσης) στο www.daissports.gr/online. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης, οφείλω να ακυρώσω το ραντεβού μου ηλεκτρονικά τουλάχιστον 8 ώρες πριν την ώρα έναρξης του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβαρύνομαι με τη χρέωση του προγραμματισμένου ραντεβού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής μου στο πρόγραμμα.

2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Α. Αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε διαδικτυακό μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ζωής, κινδύνους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.

Β. Βεβαιώνω ότι έχω καλή υγεία και δεν αντιμετωπίζω καμία ιατρική πάθηση ούτε κανένα πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει ή να περιορίσει την ικανότητα συμμετοχής μου στα μαθήματα.

Γ. Κατανοώ και έχω εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγω εθελοντικά και ελεύθερα να αναλάβω τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον, συμφωνώ ότι θα συμμορφώνομαι με τις εύλογες οδηγίες των γυμναστών των μαθημάτων κατά την εκτέλεση της εξέλιξή τους.

Δ. Κατανοώ ότι το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς δεν παρέχει καμία ασφάλεια, είτε ζωής, είτε ιατρική είτε αστικής ευθύνης, για οποιαδήποτε (ή οποιοδήποτε) ασθένεια, ατύχημα, ή ζημιoγόνο γεγονός που ενδέχεται να προκύψει από την συμμετοχή μου στα διαδικτυακά μαθήματα.

Ε. Με την παρούσα δηλώνω ότι συμφωνώ αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα ότι το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς, ουδεμία ευθύνη θα φέρει προς αποζημίωσή μου, από την από μέρους μου παρακολούθηση ή συμμετοχή στα διαδικτυακά μαθήματα, δηλώνω δε ότι ουδεμία αξίωση θα έχω κατ’ αυτού προς αποζημίωσή μου, για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα ή ζημιογόνο για μένα γεγονός λάβει χώρα κατά την διάρκεια της συμμετοχής μου στα διαδικτυακά μαθήματα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Α. Αναγνωρίζω ότι το Δαΐς διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε αίτηση για συμμετοχή μου στα προγράμματα.

Β. Η συμμετοχή μου στα διαδικτυακά μαθήματα είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά να δανείσω ή να παραχωρήσω τη χρήση του κωδικού πρόσβασης, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.  Σε περίπτωση παράβασης η είσοδος μου ή η είσοδος του χρήστη – μη μέλους στα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να διακοπεί από τον γυμναστή.

Γ. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς θα έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να μου απαγορεύσει την παρακολούθηση ή/και συμμετοχή στα διαδικτυακά μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, αλλά και λόγω μη συμμόρφωσής μου με την παρούσα δήλωση ή με τις οδηγίες του προσωπικού του.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Α. Κατανοώ και συμφωνώ ότι, προκειμένου να συμμετάσχω στα διαδικτυακά μαθήματα, απαιτείται να παράσχω ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό μου στην ιστοσελίδα του Δαΐς. Κατανοώ και  συμφωνώ ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από το Δαΐς για τη διαχείριση των προγραμμάτων. Κατανοώ και συμφωνώ ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που θα παράσχω θα προστατεύονται από την νομοθεσία περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Β. Απαγορεύεται ρητώς να αντιγράψω, αναδημοσιεύσω, προβάλλω, μεταδώσω, βιντεοσκοπήσω ή τροποποιήσω τα διαδικτυακά μαθήματα χωρίς την γραπτή άδεια του Δαΐς.

Γ. Κατανοώ και δηλώνω ότι τα Προσωπικά μου Δεδομένα δεν δημοσιεύονται, δεν αποκαλύπτονται και δεν κοινοποιούνται καθ’ οιοδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε. Μπορούν να διαγραφούν από τα ψηφιακά συστήματα του Δαΐς, κατόπιν έγγραφης εντολής μου. Η επεξεργασία τους θα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

5. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης – Συναίνεσης θεωρηθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων της παρούσας Δήλωσης-Συναίνεσης, οι οποίοι θα εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι

6. Δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση και Συναίνεση με δεσμεύει απόλυτα.

7. Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από την παροχή του προγράμματος, αλλά και από παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δήλωσης εκ μέρους μου θα επιλύεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου Αττικής.