ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ
ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - FAMILY PACK

FAMILY PACK

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ

Συνδρομή ενός έτους
για όλη την οικογένεια
αξίας 600€ ή 900€

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - TENNIS

TENNIS

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ

3 μαθήματα τένις
για 2 άτομα αξίας 126€

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - PERSONAL FITNESS

PERSONAL FITNESS

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ

3 personal fitness
διάρκειας 55’ αξίας 120€

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - POOL

POOL

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ

3 personal κολύμβησης
διάρκειας 30’ αξίας 84€

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - TRX

TRX

ΠΑΙΞΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ

5 Συνεδρίες TRX
αξίας 25€

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


 1.  Το Αθλητικό Κέντρο «Δαΐς» διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν σε είκοσι τρεις (23) τυχερούς τα παρακάτω δώρα:

  • 3 Πακέτα Family Pack αξίας 600€ ή 900€ έκαστο
  • 5 Πακέτα των 3 μαθημάτων τένις για 2 άτομα αξίας 126€ έκαστο
  • 5 πακέτα των 3 personal fitness διάρκειας 55’ αξίας 120€ έκαστο
  • 5 πακέτα των 3 personal κολύμβησης διάρκειας 30’ αξίας 84€ έκαστο
  • 5 Πακέτα των 5 TRX αξίας 25€ έκαστο

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε., ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε και ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ (ΑΣΕΔ).

 3. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20/10/2019 έως τις 22/11/2019 (16:00μμ).

 4. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα συμμετοχής που επισυνάπτεται. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή ή ανακριβή.

 5. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της πλατφόρμας randomizer.org, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2019 στα γραφεία του διοργανωτή, επί της οδού Μεσογείων 151, Μαρούσι,.

 6. Οι νικητές του διαγωνισμού θα μπορούν να κάνουν χρήση του δώρου μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

 7. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στον ιστοτόπο του Δαΐς (www.daissports.gr) και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές π.χ. στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook & Instagram). Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανακοίνωση των ονομάτων τους.

 8. Στην περίπτωση κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του δώρου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2019 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι του διοργανωτή. Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2020 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής του αναπληρωματικού νικητή και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

 9. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

 10. Το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει οποτεδήποτε με την ανάρτηση τροποποιημένης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του www.daissports.gr

 11. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων στην ένταξη των προσωπικών δεδομένων τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε. ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το 4624/2019 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον διοργανωτή. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων και της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση www.daissports.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης και δεν αποκλείει το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με άλλη νομική βάση όπως η συμμόρφωσή του με τις νομικές υποχρεώσεις του και/ή η επιδίωξη των νόμιμων δικαιωμάτων του. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε. έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από κάθε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιττής συλλογής) ή περαιτέρω επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν σε ασφαλή βάση δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός. Ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί και τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Αθλητικού Κέντρου ΔΑΙΣ 12 μήνες μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας στείλουμε ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αντιδικίας μαζί σας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του Νόμου: α. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της επεξεργασίας και να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία. β. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν τα προσωπικά δεδομένα σας αν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. γ. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις. δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα σας θα σημανθούν και θα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μόνο για ορισμένους σκοπούς. ε. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο και να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. στ. Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. ζ. Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση www.daissports.gr. Αν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με ηλεκτρονικό μήνυμα (contact@dpa.gr) ή τηλεφωνικά (+30-210 6475600), η οποία είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή του Αθλητικού Κέντρου ΔΑΙΣ.

 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 13. Το Αθλητικό Kέντρο Δαΐς δεν φέρει καμιά ποινική ή αστική ευθύνη προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση του Δώρου ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 14. Ο ανωτέρω διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 15. Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε τυχόν ανακύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.